حسین شریف

مقوله تبلیغات و چگونگی استفاده از ابزارهای نوین موجود در بخشهای مختلف آن برای رساندن پیام ها در بخش های مختلف اعم از تولید ، فروش و… امروز امری بسیار مهم تلقی می شود.

شناخت کافی از ابزارها ، نحوه ارایه ، زمان ارایه ، نوع مدیا ( رسانه ) و… در این بخش از عوامل مهم در فعالیت های کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت است .

این بخش از فعالیت ها نیازمند سرمایه گذاری و به نوعی حمایت های مالی دارد که تا امروز تلاش کرده ایم با استفاده از ظرفیت های سرمایه ای افراد کار آشنا ، بتوانیم مفید فایده باشیم .

تیم کاری در این واحد با شناخت کافی ، مذاکرات ادامه دار توانسته است با حضور افراد علاقمند گام های جدی بردارد در راستای تبلیغات حرفه ای و در خور توجه بردارد.

گوشه ای از فعالیت و رزومه :

– کارشناس تبلیغات محیطی
– کارشناس مطالعات بازار
– کارشناس کسب و کار های خرد (خلاق)